افزایش درآمد کارواش با استفاده از کارواش بخار

چگونه کارواش بخار به افزایش درآمد کارواش می‌انجامد؟