درآمد کارواش چقدر است؟

چگونه کارواش بخار به افزایش درآمد کارواش می‌انجامد؟