قیمت کارواش نانو

با کمترین قیمت دستگاه کارواش نانو بخار خود را داشته باشید.تنها دستگاه دارای فناوری کوره آبی در کشور. بیمه و گارانتی، امکان توشویی و موتورشویی و صفرشویی خودرو
آموزش، نصب و تحویل در تهران و شهرستان ها