مشتریان تونل ضدعفونی کننده استیم پاور

مهمترین مراکزی که از خدمات گروه صنعتی استیم پاور در راستای مبارزه با شیوع کرونا استفاده میکنند